Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Отговорност за обработването на Вашите данни, носи Арго 27“ ООД, собственик на Семеен Хотел Апостолите, с регистрация в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 204798793 , град София 1186, район Панчарево, ул.“Патриарх Герман“ No 140.

 1. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да предоставя лични данни на Семеен Хотел Апостолите  във връзка с извършване на услугите, предлагани чрез www.hotelapostolite.com и възложени от Потребителя, за целите на директния маркетинг и реклама, за предоставяне на търговска информация до Потребители, както и за други цели, подробно и изчерпателно описани по-долу. Потребителят дава изрично съгласие за тяхното съхраняване, обработване и предоставяне на трети лица от Семеен Хотел Апостолите.
 2. Семеен Хотел Апостолите декларира, че ще обработва предоставените от Потребителя лични данни на основание и в съответствие с приложимите закони в Република България и Европейския съюз, както и при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност. Семеен Хотел Апостолите обработва личните данни на основание съгласието, предоставено от Потребителя по смисъла на чл. 6, т.1, а) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г.
 3. Във всеки един момент Потребителят може да получи пълна информация относно съхраняването и обработването на личните му данни, като изпрати имейл до info@hotelapostolite.com. Потребителят може и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да стане с писмено съобщение изпратено до info@hotelapostolite.com. В случай че Потребителят има бъдещи резервации, неговите данни ще бъдат изтрити след ползването на заявените Туристически услуги. В бъдеще, Потребителят няма да може да се регистрира в платформата със същите лични данни, но ще може да я ползва. В случай че Потребителят оттегли съгласието, което е дал с приемането на настоящите условия за обработването на личните му данни, същият няма да може да използва онлайн платформата и/или която и да е от предлаганите в нея услуги.
 4. С предоставянето на лични данни на www.hotelapostolite.com Потребителите изрично се съгласяват да получават търговски и рекламни съобщения, както и други съобщения с цел директен маркетинг, изпращани от Семеен Хотел Апостолите. Потребителят се съгласява Семеен Хотел Апостолите да предоставя името и електронния адрес, които е посочил при извършване на Резервацията, на следните, но не само, трети лица: Доставчици на туристически услуги, Контрагенти предоставящи ПР и Маркетинг услуги, юридическите лица, които са свързани лица с Семеен Хотел Апостолтие или т.нар. „група от предприятия“ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и др.
 5. Предоставените имейл и имена могат да бъдат използвани от трети лица единствено с цел изпращане на търговска информация и за целите на директния маркетинг. Търговската инфирмация включва, но не само: Оферти на туристически услуги, нови Доставчици на туристически услуги, нови продукти и услуги, подобрения в сайта и др.
 6. Във връзка със Закон за защита на личните данни, Потребителят има право да:
  – възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
  – бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
 7. Семеен Хотел Апостолите гарантира, че всяко трето лице, на което личните данни са предоставени, ще обработва и съхранява личните данни при необходимото ниво на сигурност, в това число, но не само, с необходимите технически и организационни мерки, които да гарантират сигурността на обработването.
 8. При използване на Интернет резервационната система, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на хотелска Резервация или друга Туристическа услуга. Въведената информация може да съдържа, но не само, собствено и фамилно име, паспортни данни, дата на раждане, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща и телефонен номер за връзка.
 9. Потребителят се съгласява Семеен Хотел Апостолите да предоставя, в случай на нужда, личните му данни на Доставчика (всяко трето лице), от когото е закупена съответната услуга. Това предоставяне е необходимо, за изпълнението, целите и предоставянето на заявените от Потребителя услуги. 
 10. Потребителят се съгласява, че Семеен Хотел Апостолите може да събира информация, относно:

– името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб Браузъра на Потребителите на сайта;

– електронните адреси на Потребителите, които комуникират със Семеен Хотел Апостолите или сайтa чрез електронен адрес;

– информация, осигурена със знанието на Потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за Профила на Потребителя);

– съвкупна и специфична за Потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.

Тези данни могат да се използват с цел маркетингов анализ, по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване.

11. Предоставените лични данни са напълно защитени. Семеен Хотел Апостолите обработва лични данни с цел предоставяне на услугите на онлайн платформата.

12. Потребителят декларира, че е наясно, че без личните данни на Потребителите, Интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации. С цел избягване на всякакво съмнение, в случай че Потребител откаже да предостави лични данни, същият няма да може да използва предлаганите от интернет сайта услуги.

13. Семеен Хотел Апостолите ще обработва личните данни на Потребителя в изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя Резервация.

14. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. Семеен Хотел Апостолите се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Семеен Хотел Апостолите използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през Интернет страницата, като технологията Secure Sockets Layer (SSL). С цел използване на уеб страницата.
 15. Семеен Хотел Апостолите е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица, освен в посочените в настоящите Общи условия и Закон за защита на личните данни случаи. Предоставяне и достъп до тези данни може да има и когато е налице поне едно от следните условия:

– обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Семеен Хотел Апостолите;

– физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;

– обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане;

– обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните; обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;

– обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на Семеен Хотел Апостолите или на трето лице, на което се разкриват данните;

– обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на Семеен Хотел Апостолите или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

– когато Потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните;

– в случаите, предвидени в настоящите Общи условия или при други предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. на личните данни случаи;

– по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице;

– в случай на преобразуване на Семеен Хотел Апостолите.

16. Семеен Хотел Апостолите не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

17. Семеен Хотел Апостолите ще обработва получените от Потребителите лични данни в сроковете предвидени от закона.

18. Потребителят може да възрази срещу обработването на данните му. Той има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от Семеен Хотел Апостолите при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни, включително да иска изтриването, коригирането и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др.

19. Потребителят може да поиска от Семеен Хотел Апостолите:

– потвърждение за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

– съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

– информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него;

– да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на лични данни;

– да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с посоченото по-горе с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Гореописаната информация Потребителите могат да получат като изпратят писмено искане на имейл  info@hotelapostolite.com.

20. Потребителят може да поиска от Семеен Хотел Апостолите да коригира във възможно най-кратък срок, без ненужно забавяне, неточните лични данни, свързани с него или да попълни непълните лични данни. Това искане трябва да бъде отправено писмено на имейл  info@hotelapostolite.com.

21. Семеен Хотел Апостолите ще информира своевременно Потребителите на Резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация.

22. Потребителят е съгласен Семеен Хотел Апостолите  да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически данни.

23. Личните данни на Потребителя могат да бъдат предоставени в трети държави спрямо резервираните от Потребителя услуги.  

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „ COOKIES/БИСКВИТКИ”

 

 1. Какво представляват „Cookies/Бисквитки“?
  1. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът може да използва, като ги запишe на вашето устройство. Целта на бисквитките е да „запомнят“ вашето устройство и да може то да бъде разпознато при последващо влизане в уебсайта като по този начин уебсайтът ще бъде адаптиран спрямо предпочитанията на потребителя. Бисквитки се наричат всички файлове, които събират и запаметяват такава информация.
 2. За какво се използват „Cookies/Бисквитки“?
 3. Бисквитките се използват с различни цели. Семеен Хотел Апостолите  разчита на тях, за да подбере по-добре съдържанието на сайта, според вашите интереси, да следи каква е посещаемостта на уебсайта, да функционира по- ефикасно и др.
 4. По-голяма част от бисквитките се използват единствено с цел да се разбере как Потребителите достигат до уебсайта или какво е тяхното ориентировъчно местоположение. Все пак съществуват и бисквитки, които съхраняват лична информация, като например запомняне на имена и пароли.
 5. Семеен Хотел Апостолите използва Бисквитки с цел предоставяне на услуги, в ситуации като съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, статистика, Бисквитки за управление на банер системата и др.
 6. Семеен Хотел Апостолите съхранява лични данни в някои Бисквитки. Личните данни, които се съхраняват може да съдържат, но не само, собствено и фамилно име, паспортни данни, дата на раждане, адрес на електронна поща и телефонен номер за връзка.
 7. Потребителят може по всяко време да промени настройките на своя браузър. Може да забрани ползването на Бисквитки или да приеме всички Бисквитки, както и да пожелае да бъдете изрично запитван за всяко едно Cookie. Информация за настройките на вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.
 8. www.hotelapostolite.comизползва Google Analytics за определени цели. Това означава, че Бисквитки ще бъдат използвани и от Google Analytics.
 9. www.hotelapostolite.com може да позволи на рекламодателите да използват Бисквитки, за да ви предоставят подходящи реклами свързани с услугите и съдържанието на сайта.
 10. www.hotelapostolite.com използва Facebook pixels.
 11. Поради това, че за нормалното функциониране на сайта са необходими Бисквитки, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от функционалностите на сайта.
 12. Семеен Хотел Апостолите ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират надеждно и в съответствие с тази политика за поверителност. Данните, които събираме от вас, ще бъдат прехвърлени и съхранявани в Европейския съюз.  Цялата информация, която предоставяте на Семеен Хотел Апостолите, се съхранява на защитени сървъри. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки, че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашия сайт; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим информацията ви, ще използваме стриктни процедури и контроли за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

Семеен Хотел Апостолите си запазва правото да променя условията за използване на Бисквитки по всяко време

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, може да се свържете с Комисия за защита на лични данни (КЗЛД)

лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).;

чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/ В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис.